Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající:

Josef Řehák - Reinox

IČ: 03132994

DIČ: CZ9403043276

se sídlem: Jana Masaryka 1354/1, 500 12 Hradec Králové

email: info@reinox.cz

telefon: +420 777 130 121

www.reinox.cz

Zásady zpracování osobních údajů zde.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „spotřebitel“), nebo v rámci své podnikatelské činnosti (oba typy zákazníků dále společně jako „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.reinox.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, který je jejich nedílnou součástí. Zároveň kupující potvrzuje, že se řádně seznámil s obsahem obchodních podmínek a reklamačního řádu. Kupující pak prohlašuje, že byl na existenci obchodních podmínek a reklamačního řádu náležitě upozorněn a měl možnost se s jejich obsahem řádně a dostatečně seznámit.

5. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Článek II.

Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě nejsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Ceny dopravného jsou vždy sděliny emailem, po obržení objednávky. Nesouhlasí-li kupující s cenou a způsobem dopravy, je oprávněn objednávku zrušit.

4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Článek III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího je umístění nabízeného zboží na internetové stránky prodávajícího na adrese reinox.cz. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí objednávky kupujícího, které zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Společně s tímto potvrzením je kupujícímu zaslán odkaz směřující na tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu. Takto uzavřená kupní smlouva je závazná a lze ji měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran nebo za splnění zákonem stanovených podmínek.

2. Prodávající je před dodáním zboží oprávněn odstoupit od smlouvy bez upozornění v případě

- pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem, nebo

- pokud se již zboží nevyrábí nebo nedodává, nebo

- pokud je prodávajícímu známo že kupující již v minulosti porušil kupní smlouvu uzavřenou s prodávajícím.

3. Kupní smlouva není uzavřena také v případě, kdy má prodávající důvodné pochybnosti o identitě nebo pravosti údajů uvedených kupujícím, a v případě, kdy na straně prodávajícího došlo ke zjevné chybě v informacích o zboží nebo jeho ceně. V případě chyby na straně prodávajícího bude kupující o této skutečnosti prodávajícím vyrozuměn na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Zároveň bude kupujícímu zaslána nová nabídka na uzavření kupní smlouvy se správnou cenou zboží. Pokud kupující prodávajícímu tuto nabídku potvrdí, jedná se o uzavření nové kupní smlouvy.

4. V případě odstoupení od smlouvy prodávajícím nebo neuzavření kupní smlouvy bude kupujícím vrácena již uhrazená kupní cena nebo její část.

5. Kupující provádí objednávku zboží výhradně těmito způsoby:

- prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

- vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Prodávající tedy výslovně nepřijímá objednávky zboží adresované mu prostřednictvím e-mailové zprávy, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě odlišně.

6. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby.

7. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a že byl seznámen se zásadami ochrany osobních údajů.

8. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

Článek IV.

Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Článek V.

Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 321773610/0300, vedený u Československá obchodní banka a.s.,

- bezhotovostně převodem na slovenský bankovní účet prodávajícího č. 2800885897 / 2010, vedený u FIO banka a.s., vedený v měně EURO,

- dobírkou v hotovosti při předávní zboží,

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou, není-li uvedeno jinak v emailové komunikaci s kupujícím.

5. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu fakturu/ daňový doklad.

6. Kupující smí jako způsob dodání zboží během objednávání zvolit jeden z následujících způsobů:

- na adresu určenou kupujícím objednávce

- osobním odběrem v místě domluveném s prodávajícím

7. V případě, že kupující zvolí jako způsob doručení osobní odběr a zároveň bude kupní cena za zboží uhrazena předem, vydá prodávající zboží pouze po ověření totožnosti kupujícího z jeho dokladu totožnosti.

8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím, pomocí emailové zprávy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9. Vyžaduje-li to zvláštní povaha zboží nebo není-li z objektivních důvodů konkrétní zboží možno doručit způsobem, který kupující v objednávce zvolil, vyrozumí o této skutečnosti kupujícího prodávající bez zbytečného odkladu. Současně s tím mu navrhne jiný vhodný způsob dopravy a případně jej poučí o změně ceny za dopravu. Nesouhlasí-li kupující se změnou způsobu dopravy, je oprávněn objednávku zrušit. Nedohodnou-li se strany na změně způsobu dopravy nejpozději do 10 dnů ode dne vyrozumění prodávajícího, je oprávněn objednávku zrušit rovněž prodávající. V případě, kdy se změna týká pouze změny v osobě dopravce a nedochází k navýšení ceny za dopravu, je prodávající oprávněn provést změnu způsobu dopravy bez souhlasu a vyrozumění kupujícího.

10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Článek VI.

Odstoupení od smlouvy

1. Pokud spotřebitel uzavřel kupní smlouvu s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu, má právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být v uvedené lhůtě prodávajícímu odesláno prodávajícímu. Odstoupení může být odesláno na emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy případně na adresu sídla prodávajícího.

2. V odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede své identifikační objednávky, číslo objednávky, data nákupu, zboží, jehož se odstoupení od smlouvy týká spolu s jeho kupní cenou, celkovou částku, jejíž vrácení požaduje, a číslo účtu, na který žádá o vrácení kupní ceny. Přijetí odstoupení od smlouvy potvrdí prodávající na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

3. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem dle tohoto článku vrátí prodávající kupující veškeré přijaté peněžní prostředky. Avšak cenu odpovídající dopravnému vrátí prodávající pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dopravy. Finanční prostředky budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to na účet uvedený v odstoupení od smlouvy, případně jiným způsobem, který spotřebitel výslovně zvolí a uvede. Náklady spojené s vrácením finančních prostředků jiným způsobem nese kupující.

4. Finanční prostředky dle tohoto článku však nebudou vráceny dříve, než spotřebitel vrátí zakoupené zboží včetně všech jeho součástí a příslušenství.

5. Zboží je spotřebitel povinen odeslat na adresu Josef Řehák - Reinox, Pardubická 852/10a, 500 12 Hradec Králové, a to nejpozději ve lhůtě čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, případně ve shodné lhůtě prodávajícímu odeslání zboží prokázat. V případě, že takto nebude učiněno a zboží nebude ve stanovené lhůtě odesláno prodávajícímu nebo nebude prokázáno jeho odeslání, není učiněné odstoupení od smlouvy platné a spotřebiteli tak nemůže být vrácena kupní cena.

6. V případě, že vrácení zboží spotřebitelem není již možné, jelikož bylo zničeno nebo spotřebováno, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je zboží vráceno poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody. Všechny nároky smí prodávající započíst proti částce, jež má být spotřebiteli vrácena, a spotřebiteli tak vrátit pouze takto poníženou částku.

7. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména v případě smluv:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

- uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8. Prodávající tímto informuje a kupující bere na vědomí, že kupující nese náklady spojené s navrácením zboží. V případě zboží, které nemůže pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, nese náklady na vrácení zboží také kupující.

Článek VII.

Práva z vadného plnění

1. Práva kupujícího z vadného plnění upravuje reklamační řád, jež je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a je dostupný níže.

Článek VIII.

Doručování

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

Článek IX.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Článek X.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského a parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a dalšími příslušnými právními předpisy. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s platnou právní úpravou a těmito Obchodními podmínkami.

Kupující je povinen veškeré své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Toto platí zejména při vytváření zákaznického účtu či jiné registraci na webových stránkách prodávajícího a při objednávce a provedení nákupu na webových stránkách prodávajícího. O jakékoliv změně osobních údajů je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že veškeré jím uvedené osobní údaje jsou správné, pravdivé a přesné.

Osobní údaje předané kupujícím jsou zpracovávány prodávajícím, případně může prodávající zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu – zpracovatele. Kupujícím předané osobní údaje nejsou prodávajícím bez předchozího výslovného souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Toto neplatí v případě, že pro prodávajícího zpracovává osobní údaje zpracovatel.

Zaškrtnutím odpovídajícího políčka v objednávkovém formuláři na webových stránkách prodávajícího uděluje kupující výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami či závodem prodávajícího, a to ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je kupujícím udělován zcela dobrovolně a jeho udělením není podmíněno učinění objednávky, respektive uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Dříve udělený souhlas může kupující kdykoliv odvolat a to písemně na adresu sídla prodávajícího či na emailovou adresu uvedenou v záhlaví. Souhlas je udělován na dobu deseti let, nebo do jeho odvolání.

Internetové stránky prodávajícího využívají tzv. cookies, přičemž kupující souhlasí s jejich ukládáním na jeho počítač. V případě, že to nebrání nákupu na internetových stránkách prodávajícího nebo plnění kupní smlouvy ze strany prodávajícího, může kupující souhlas udělený dle tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Nedílnou součástí obchodních podmínek je reklamační řád a vzorový formulář/email pro odstoupení od smlouvy.

Obchodní podmínky jsou platné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího uvedených v záhlaví těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 13. 10. 2023

Reklamační řád

Prodávající:

Josef Řehák - Reinox,

IČO: 03132994,

DIČ: CZ9403043276,

se sídlem Jana Masaryka 1354/1, 500 12 Hradec Králové

Článek I.

Úvodní ustanovení

Reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a vztahuje se na zboží zakoupené kupujícím u prodávajícího, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího spojená s vadami zboží.

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje Kupující souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami, a tedy i s tímto Reklamačním řádem a zároveň tedy potvrzuje, že je s tímto reklamačním řádem seznámen a že s ním souhlasí.

Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou odůvodněnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace. V opačném případě se jedná o prodlení na straně kupujícího a veškeré i zákonem stanovené lhůty se pak adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Tento reklamační řád se užije jak na kupujícího, který je spotřebitelem, tak na kupujícího, který je podnikatelem a jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Reklamační řád se vztahuje pouze na zboží zakoupené na internetových stránkách reinox.cz. Případné další služby poskytované prodávajícím se řídí výhradně podmínkami dané služby.

Článek II.

Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zakoupená zboží při převzetí nemá vady a je dodáno ve sjednaném množství. Prodávající zejména zaručuje, že v době převzetí zboží kupujícím:

má zboží vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Daňový doklad ke Zboží, případně záruční list, jsou kupujícímu zasílány prostřednictvím e-mailu, zadaného v rámci objednávky. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Požaduje-li kupující přiměřenou slevu z kupní ceny, stanoví výši slevy v závislosti na charakteru, závažnosti a povaze vady prodávající.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním (vč. chybné montáže či postupu při sestavování), skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Článek III.

Záruční doba

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 12 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 6 měsíců, přičemž prodávajícího kupujícího o této skutečnosti vyrozumí při koupi zboží a v objednávce. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.

U spotřebního zboží s omezenou trvanlivostí vyznačenou na obalu se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje pouze do takto vyznačeného data.

Záruční doba počíná běžet převzetím zboží ze strany Kupujícího. V případě, že je zboží převzato k opravě záruční doba neběží. V případě výměny zboží v rámci dříve uplatněné reklamace nepočíná běžet nová záruční doba, ale pokračuje původní záruční doba.

Kupující musí uplatnit svá práva z vadného plnění bezodkladně poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Neoznámení vady bez zbytečného odkladu může být důvodem pro odmítnutí reklamace.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Článek IV.

Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího elektronicky na adrese info@reinox.cz z emailové adresy uvedené při objednávce zboží, poštou na adrese sídla prodávajícího.

V případě uplatnění reklamace elektronicky je kupující povinen odeslat reklamované zboží do sedmi dnů na adresu uvedenou v reklamačním řádu. Pokud nebude zboží ve stanovené lhůtě doručeno, nebude k reklamaci přihlíženo. Adresa pro doručení reklamovaného zboží: Josef Řehák - Reinox, Pardubická 852/10a, 500 12 Hradec Králové

Kupující je povinen ke zboží přiložit listiny prokazující koupi zboží a další doklady, které se zbožím obdržel, zejména pak záruční list. Kupující je dále povinen při uplatnění reklamace uvést výrobek, jehož se reklamace týká, detailní popis vady výrobku a požadovaný nárok z reklamace vyplývající.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Zboží je kupující povinen předat kompletní s veškerými jeho součástmi a příslušenstvím. Zboží je kupující povinen předat čisté v souladu s hygienickými zásadami. Kupující je povinen poskytnou Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.

Prodávající bude kupujícího informovat o přijetí reklamace nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od obdržení reklamace, respektive reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Článek V.

Vyřízení reklamace

V případě že je kupující zároveň spotřebitelem, vyřídí prodávající reklamaci včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. Tato lhůta může být prodloužena na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Do této lhůty není započítávána doba nezbytná pro odborné posouzení vady, o které bude prodávající kupujícího informovat. Nevyřízení reklamace v této lhůtě je ze zákona považováno za podstatné porušení smlouvy. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že je kupující podnikatelem.

Prodávající je povinen o uplatnění reklamace vydat kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol, který dále slouží jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou údaje o vadě uvedené kupujícím, identifikační údaje a kupujícím zvolený způsob vyřízení reklamace. Kupující není dále oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit zvolený způsob vyřízení situace. Toto neplatí v případě, kdy jím zvolený způsob řešení reklamace není možné provést nebo provést ve stanovené lhůtě. O této skutečnosti bude kupující prodávajícím informován.

Kupující, jenž je zároveň spotřebitelem, má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. Tyto náklady představují zejména poštovné spojené se zasláním reklamovaného zboží. V tomto případě musí kupující o proplacení těchto nákladů požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. V případě neoprávněné reklamace nese náklady spojené s uplatněním reklamace vždy kupující.

Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případě, že zboží nebo jeho součásti jsou znečištěny, či v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a zásadami.

Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace zasláno na adresu kupujícího. Pokud bylo zboží předáno osobně na shora uvedené adrese pro reklamace, proběhne předání zboží opět na této adrese. Při výdeji zboží je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Článek VI.

 

Práva z odpovědnosti za vady zboží

 

Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. II tohoto reklamačního řádu, jedná se o vadu. S ohledem na povahu vady se může jednat o nepodstatné nebo podstatné porušení kupní smlouvy. Podstatným porušením smlouvy je vada v takovém případě, kdy by kupující v očekávání takovéto vady kupní smlouvy neuzavřel.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující, jež je zároveň spotřebitelem, dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

V případě uplatnění práva na dodání nového zboží vad, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Je-li však toto vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména jedná-li se o snadno opravitelnou vadu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a kupující má v takovém případě právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

V případě opakované zcela shodné vady, pro kterou není možné zboží řádně užívat, může kupující, jež je zároveň spotřebitelem, požadovat dodání nového zboží nebo součástí. Toto právo může takovýto kupující využít při třetí výskytu zcela shodné vady. Stejné právo může kupující, jež je zároveň spotřebitel, uplatnit také v případě, že zboží bylo již nejméně třikrát opravováno pro různé odstranitelné vady.

Pokud kupující neodstoupí od smlouvy, neuplatní právo na dodání nového zboží bez vady a ani neuplatní právo na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Stejný nárok pak má kupující také v případě, že prodávající nemůže obstarat nové shodné zboží bez vad, vyměnit součást nebo zboží opravit.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží na vadu výslovně upozornil. To samé platí i v případě, kdy kupující sám svým jednáním vadu úmyslně způsobil.

Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo jako zboží nižší jakosti, nemá kupující, jež je zároveň spotřebitelem, právo na výměnu takového zboží. V tomto případě má takovýto kupující pouze právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující, jež je zároveň spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy dle OZ a zákona o ochraně spotřebitel. Odstoupení od smlouvy je v tomto případě účinné od okamžiku, kdy je toto písemně doručeno prodávajícímu na adresu jeho sídla. V tomto případě si pak smluvní strany vrátí veškeré dosud poskytnuté plnění. Kupující je zejména povinen vrátit kompletní zboží, včetně veškerých jeho součástí, příslušenství a originálních obalů.

 

 

Článek VII.

 

Závěrečná ustanovení

 

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

Tento reklamační řád je účinný od 13.10.2023.

Odstoupení od smlouvy – vzor emailu

Kupující:

Jméno a příjmení: ……………………………………

bytem: ……………………………………

Níže podepsaný kupující tímto v souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstupuje v zákonné lhůtě čtrnácti dnů od celé/části kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím na základě objednávky č.: ……………………

V případě odstoupení pouze od části kupní smlouvy, specifikujte prosím zboží, jehož se vrácení týká:

…………………..........……………………… za cenu …………………………………. Kč

…………………..........……………………… za cenu …………………………………. Kč

…………………..........……………………… za cenu …………………………………. Kč

Kupní cenu v celkové výši ………………………….. Kč včetně DPH požaduji vrátit na bankovní účet č…………………………………………….

Dne ……………………………. v …………………………………………………………

………………………………….

Podpis kupujícího

Zaslat poptávku


BOSCH